นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อว่าการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยให้การบริหารงานของบริษัทฯ มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และช่วยให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางยึดถือควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสโดยไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมโดยรวม

คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ

กฏบัตร

กฏบัตรคณะกรรมการบริษัท
กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฏบัตรคณะกรรมการบริหาร

นโยบายอื่น ๆ

นโยบายสืบทอดตำแหน่งงาน