รายได้จำแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์

ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย
ล้านบาท
รายได้อื่นๆ

รายได้รวม
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)

2562 2563 2564 9M/2565
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 190.89 351.54 294.86 357.80
หนี้สินรวม 140.74 236.76 221.84 288.21
ส่วนของเจ้าของ 50.14 114.78 73.03 69.58
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขาย 206.80 378.69 447.34 310.50
ต้นทุนขาย 50.22 174.90 191.46 148.97
กำไรขั้นต้น 156.58 203.79 255.87 161.53
ค่าใช้จ่ายในการขาย 95.77 97.35 136.45 79.79
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 43.05 47.44 66.23 55.16
กำไรสุทธิสำหรับปี 16.17 49.63 40.68 16.26
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน1/ 46.20 108.64 81.35 0.16

หมายเหตุ: 1/ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่มีอยู่ในระหว่างงวด