ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ
ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ
 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
อ่านเพิ่มเติม
ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน
ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวฐิตินันท์ เกียรติไพบูลย์
นางสาวฐิตินันท์ เกียรติไพบูลย์
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวนันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์
นางสาวนันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์
 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (รักษาการ)
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์
นางสาวฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสื่อสารองค์กร
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (รักษาการ)
อ่านเพิ่มเติม
นายนิธิภัทร ศรกาญจน์
นายนิธิภัทร ศรกาญจน์
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวปริษา เตชะกรเมธากุล
นางสาวปริษา เตชะกรเมธากุล
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ
อ่านเพิ่มเติม