นางสาวนันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์
นางสาวนันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์
 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (รักษาการ)
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์
นางสาวฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสื่อสารองค์กร
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (รักษาการ)
อ่านเพิ่มเติม
นายนิธิภัทร ศรกาญจน์
นายนิธิภัทร ศรกาญจน์
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวปริษา เตชะกรเมธากุล
นางสาวปริษา เตชะกรเมธากุล
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวกรศิริ บุญศรี
นางสาวกรศิริ บุญศรี
 • กรรมการบริหาร
 • ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อ่านเพิ่มเติม
นายบัณฑวิช ศิริเลิศวรกุล
นายบัณฑวิช ศิริเลิศวรกุล
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวพิมพรรณ สอนพฤกษา
นางสาวพิมพรรณ สอนพฤกษา
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
อ่านเพิ่มเติม