ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

หมายเหตุ : หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นองค์กรจากภายนอก (Outsourcing) คือ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด และ บริษัท พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จำกัด โดยได้รับการว่าจ้างให้ทำการตรวจสอบ ประจำปี 2564 และ 2565