เอกสารล่าสุด

Financial Statement
หนังสือชี้ชวน
Financial Statement
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565
Financial Statement
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2565

รายได้จำแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์

ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย
ล้านบาท
รายได้อื่นๆ