บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ กฎหมายกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่ กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเห็น สมควร เช่น ผลการดำเนินงาน ผลการประกอบกิจการ และฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน เป็นต้น ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การ จ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่าง การได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลเป็นไปอย่างโปร่งใส ให้ รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในช่วงปี 2562 – 2564 และงวด 9 เดือน ปี 2565 มีดังนี้

2562 2563 2564 9M/2565
กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท) 17.69 49.63 40.68 16.26
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 12.43 - 82.50 19.70
อัตราการจ่ายปันผล (%)1/ 76.81 - 202.82 121.17

หมายเหตุ: 1/ อัตราการจ่ายปันผล คำนวณจากเงินปันผล หารด้วย กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2562 คำนวณจากเงินปันผลจ่ายตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 จำนวน 12.42 ล้านบาท อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2564 เงินปันผลจ่ายตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 จำนวน 82.50 ล้านบาทโดยจ่ายครบทั้งจำนวนภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2565 คำนวนจากเงินปันผลจ่ายตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 จำนวน 7.95 ล้านบาทโดยจ่ายครบทั้งจำนวนในวันที่ 18 มีนาคม 2565 และ เงินปันผลจ่ายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 จำนวน 11.75 ล้านบาท โดยจ่ายครบทั้งจำนวนในวันที่ 2 กันยายน 2565