บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CHAMÉ”)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนา จ้างผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ (Food Supplements and Nutraceutical) ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (Skincare) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Cosmetics) และสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้เครื่องหมายการค้า CHAMÉ เกิดขึ้นมาจากความใส่ใจในการดูแลบำรุงผิวพรรณของคุณนันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์ ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มากกว่า 10 ปี โดยได้ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความงามและสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

เราเชื่อในเรื่อง
ค้นพบเสน่ห์ในตัวคุณ

บริษัทฯ ออกเครื่องหมายการค้าใหม่ De CHARM สำหรับรองรับผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skincare) และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Cosmetic) เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “Beautify Your Charm Shine” ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้สะท้อนในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อให้ทุกคนสามารถมีรูปร่างและผิวสวยสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก

บริษัทฯ มีห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อทดสอบทางกายภาพ ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ก่อนส่งต่อให้โรงงานผลิต และมีการทดสอบความคงตัวระยะยาวของผลิตภัณฑ์เพื่อศึกษาอายุของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งมีบุคลากรและทีมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชา เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและสามารถทำให้สินค้าเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค ได้อย่างหลากหลาย

มีรายได้จากการขาย
447.34 ล้านบาท
เติบโตมากขึ้น
18.13%

เหตุการณ์สำคัญ

บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CHAMÉ”) จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิว อาหารเสริม และเครื่องสำอางโดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายขนาดของธุรกิจเรื่อยมาผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายช่องทางการจัดหน่ายให้หลากหลายเพื่อเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ณ วันที่ 8 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 68,490,000 บาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้

2554

 • วันที่ 20 ตุลาคม 2554 คุณนันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์ ได้จดทะเบียน ก่อตั้งบริษัท ชาร์มมิ่งเวย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อประกอบกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิว อาหารเสริม และเครื่องสำอาง

2555

 • บริษัทฯ ได้พัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวแรกเพื่อการบำรุงผิวของบริษัทฯ ได้แก่ CHAMÉ Collagen ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนชนิดผง

2557

 • ได้รับรางวัล SMEs Awards จากนิตยสาร SMEs สร้างอาชีพ

2558

 • บริษัทฯ ได้พัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่สำหรับ ดูแลรูปร่าง ได้แก่ CHAMÉ Sye S ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุม น้ำหนักชนิดผงกรอกปาก และ CHAMÉ V-Col Fiber ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีท็อกซ์ไฟเบอร์ เป็นต้น

2560

 • บริษัทฯ เปลี่ยนภาพลักษณ์ของตราสินค้า (Rebranding) โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าด้วยภาพลักษณ์ใหม่ที่ดีขึ้น
 • วันที่ 17 เมษายน 2560 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ
 • ได้รับรางวัล Watson Health Wellness and Beauty (HWB) Awards - Best Selling of the New Innovation Slimming Food Powder

2561

 • เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท ชาร์มมิ่งเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 35,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ
 • ได้รับรางวัล Watson HWB Awards - Best Selling Innovation Slimming Food Powder

2562

 • บริษัทฯ พัฒนาและออกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรใหม่สำหรับ บำรุงผิว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ CHAMÉ Collagen Plus
 • ได้รับรางวัล Watson HWB Awards - Best Selling Dietary Supplement
 • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 35.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผล จำนวนทั้งสิ้น 12.42 ล้านบาท

2563

 • วันที่ 10 เมษายน 2563 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ
 • บริษัทฯ ได้พัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่สำหรับ การดูแลสุขภาพ เช่น Sye Coffee Pack กาแฟควบคุมน้ำหนัก Krystal Collagen ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนในรูปแบบซอง เป็นต้น และผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย (Personal Care) เช่น CHAMÉ Sanitizer Hand Spray ผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจสู่ตลาดในประเทศพม่า
 • ได้รับรางวัล Watson HWB Awards - Best Selling Innovation Slimming Food Powder

2564

 • บริษัทฯ ออกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่สำหรับบำรุงผิวภายใต้ ตราสินค้า Vita Plus C
 • บริษัทฯ พัฒนาและออกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรใหม่ (Relaunching) สำหรับการดูแลสุขภาพ ได้แก่ CHAMÉ Sye S Plus ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนัก
 • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 165.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจำนวน ทั้งสิ้น 82.50 ล้านบาท

2565

 • บริษัทฯ ออกตราสินค้าใหม่ “De CHARM” สำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skincare) เช่น Advanced Youth Skin Booster และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Cosmetic) เช่น De CHARM All Day Perfect Skin Concealer เป็นต้น
 • บริษัทฯ ออกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับการดูแลสุขภาพ ชนิดใหม่เพิ่มเติม เช่น CHAMÉ Probiotic 9 in 1 และ CHAMÉ Multi Plant Protein Plus Collagen เป็นต้น
 • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ให้กับ ผู้ถือหุ้นในอัตรา 15.90 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 7.95 ล้านบาท
 • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการ ดังนี้

  • แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ใช้ชื่อว่า บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 เพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“mai”)
  • เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้จากเดิมมูลค่า 100.00 บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่า 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งทำให้จำนวนหุ้นจดทะเบียนและจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วเพิ่มขึ้นจาก จำนวน 500,000 หุ้น เป็น 100,000,000 หุ้น โดยทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วยังคงเดิม ซึ่งได้มีการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกับ กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565
  • เพิ่มทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญจำนวน 18,490,000 บาท มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 136,980,000 หุ้น ซึ่งทำให้ ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 68,490,000 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 36,980,000 หุ้น เพื่อรองรับการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม ในส่วนที่ 4 หัวข้อ “ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์”
  • อนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“mai”)