รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
ลำดับ ผู้ถือหุ้น ก่อนเสนอขาย IPO ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 หลังการเสนอขาย IPO
จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ
1. บริษัท ซีเอ็มไอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 1/ 34,931,600 34.93 34,931,600 25.50
2. นางสาวนันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์ 58,356,200 58.36 58,356,200 42.60
3. นางสาวสุจิตร์ตรา สาคระพันธ์ 6,712,000 6.71 6,712,000 4.90
4. นางสาวนลินภัสร์ ศิริปรีดาวัชร์ 200 0.00 200 0.00
รวมจำนวนหุ้นก่อนการเสนอขาย IPO 100,000,000 100.00 100,000,000 73.00
5. ประชาชนทั่วไป 36,980,000 27.00
รวมจำนวนหุ้นหลังการเสนอขาย IPO 136,980,000 100.00

หมายเหตุ : 1/ บริษัท ซีเอ็มไอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ
1. นางสาวนันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์ 497,500 99.50
2. นางสาวนลินภัสร์ ศิริปรีดาวัชร์ 1,499 0.30
3. นางสาวสุจิตร์ตรา สาคระพันธ์ 999 0.20
รวมทั้งหมด 499,998 100.00