การแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมและเปิดโอกาสให้มีช่องทางในการร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดหรือการทุจริต เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ การป้องกันและปราบปรามการต่อต้านการกระทำความผิดและการทุจริต

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

แบบฟอร์มแจ้งเบาะแสการทุจริต