นายบัณฑวิช ศิริเลิศวรกุล

นายบัณฑวิช ศิริเลิศวรกุล

 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
วันเข้ารับตำแหน่ง
 • 17 พฤษภาคม 2564
อายุ
 • 32 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
 • -ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม
 • หลักสูตรการเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน CFO’s Orientation Course - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 12 ชั่วโมง เมื่อ 22 มี.ค. 2565
 • การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชี (Refresh) หลักสูตร TFRS ทุกฉบับปี 2565 รุ่นที่ 2/2565 จำนวน 12 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 24 และ 29 พ.ย. 2565 - สภาวิชาชีพบัญชี
 • การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชี (Refresh) หลักสูตรบัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ รุ่นที่ 2/2563 จำนวน 6 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2563 - สภาวิชาชีพบัญชี
 • การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชี (Refresh) หลักสูตรCorporate finance รุ่นที่ 2/2563 จำนวน 6 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2563 - สภาวิชาชีพบัญชี
 • การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชี (Refresh) หลักสูตร Chief Financial Officer in Practice Program รุ่นที่ 9 จำนวน 39 ชั่วโมง เมื่อ 23 ส.ค. 2562 - 4 ตุลาคม 2562 - สภาวิชาชีพบัญชี
 • หลักสูตร Financial Management and Tax Planning - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 22/2562 - จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • 2564-ปัจจุบัน

  กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

  บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2561-2564

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

  บริษัท รักชัยกรุ๊ป จำกัด
 • 2556-2561

  ผู้จัดการ

  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด