นางสาวปริษา เตชะกรเมธากุล

นางสาวปริษา เตชะกรเมธากุล

 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ
วันเข้ารับตำแหน่ง
 • 1 พฤษภาคม 2564
อายุ
 • 52 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
 • -ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการฝึกอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 195/2565
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 13
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน) รุ่นที่ 12
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน (ปรม.) โดยสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 19
 • หลักสูตร วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.) รุ่นที่ 47
 • หลักสูตร การบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน บรอ.6
 • หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพไทย (พสบ.ทท) รุ่นที่ 7
 • หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ รุ่นที่ 8
 • หลักสูตร "THE BOSS" จากสถาบันการบริหารและจิตวิทยา รุ่น 48
 • หลักสูตรโครงการส่งเสริมการจัดการที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม KSME รุ่น 11
 • หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 30
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง ด้านพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน วธอ. 7
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • 2564-ปัจจุบัน

  กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ

  บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2564-ปัจจุบัน

  กรรมการ

  บริษัท สมาร์ท ไนน์ทีน จำกัด
 • 2560-2564

  ที่ปรึกษาอาวุโส

  บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)