นายนิธิภัทร ศรกาญจน์

นายนิธิภัทร ศรกาญจน์

 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ
วันเข้ารับตำแหน่ง
 • 1 พฤษภาคม 2564
อายุ
 • 28 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
 • -ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท MA Management (Finance) จาก Regent’s University London
 • ปริญญาโท MSc Biomedical and Molecular Science Research จาก King’s College London
 • ปริญญาตรี BSc (Hons) Biomedical Science จาก St George’s University of London
ประวัติการฝึกอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 195/2565
 • Accounting for Non-Accountant Class 19 by Chula Business School (CBS)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • 2564-ปัจจุบัน

  กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ

  บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2562-ปัจจุบัน

  กรรมการ

  บริษัท เอสเคบี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • 2534-ปัจจุบัน

  กรรมการ

  บริษัท มาวิน พลาสติก จำกัด
 • 2560-2563

  กรรมการ-สายงานพัฒนาธุรกิจ

  บริษัท มาวิน พลาสติก จำกัด