นางสาวฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์

นางสาวฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์

 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสื่อสารองค์กร
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (รักษาการ)
วันเข้ารับตำแหน่ง
 • 1 พฤษภาคม 2564
อายุ
 • 35 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
 • -ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 195/2565
 • หลักสูตร Innovation Driven Enterprise to Initial Public Offering (IDE to IPO #4)
 • หลักสูตรพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม (DEF#1)
 • หลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล PDPA รุ่นที่ 1
 • หลักสูตร 2Morrow Scaler รุ่นที่ 3
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • 2564-ปัจจุบัน

  กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสื่อสารองค์กร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (รักษาการ)

  บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2563-ปัจจุบัน

  กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  บริษัท เชียร์ อัพ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
 • 2553-ปัจจุบัน

  กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  บริษัท ไฟท์ติ้ง ชานซ์ จำกัด
 • 2554-2560

  ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารองค์กร

  บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)