นางสาวนันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์

นางสาวนันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์

 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (รักษาการ)
วันเข้ารับตำแหน่ง
 • 20 ตุลาคม 2554
อายุ
 • 35 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
 • 93.11% นับรวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและ ทางอ้อมผ่านบริษัท ซีเอ็มไอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท MA Luxury Brand Management จาก Regent’s University London
 • ปริญญาตรี Bachelor of Communication Arts in Advertising and Marketing จาก Rangsit University
ประวัติการฝึกอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 195/2565
 • หลักสูตรโครงการส่งเสริมการจัดการที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม KSME รุ่น 20
 • หลักสูตร ACADEMY OF BUSINESS CREATIVITY รุ่น 5 จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ABC#5)
 • หลักสูตรพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม (DEF#2)
 • หลักสูตร Innovation Driven Enterprise to Initial Public Offering (IDE to IPO #2)
 • หลักสูตร Branding Academy for Top Executive (BrandKU#4) ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • 2554-ปัจจุบัน

  กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (รักษาการ)

  บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2564-ปัจจุบัน

  กรรมการ

  บริษัท ซีเอ็มไอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด