Product Overview

ระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ผลิตภัณฑ์ของ CHAMÉ อยู่ในตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านความงามและสุขภาพที่ช่วยดูแลผู้บริโภค ตอบสนองกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ใส่ใจในความงามและสุขภาพมาอย่างยาวนาน โดยปัจจุบันบริษัทฯ พัฒนา จ้างผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ (Food Supplements and Nutraceutical) ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (Skincare) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Cosmetics) และสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้เครื่องหมายการค้า CHAMÉ และ DE CHARM

Food Supplements

Our products have been meticulously sourced the quality ingredients, to serve in different product segment.

Food Supplements, Collagen series : CHAME’ Collagen Plus, CHAME’ Krystal Collagen, CHAME’ Genme

Food Supplements, Fiber series : CHAME’ 1 Day Fiber, CHAME’ Syn12/ CHAME’ V-COL

Food Supplements, Health series : CHAME’ Probiotics Shot PRO-100, CHAME’ Probiotic 9in1, CHAME’ Vita Plus C

Food Supplements, Sye S series : CHAME’ S, : CHAME’ S Plus

Instant Beverage Powder : CHAME’ Multi Plant protein, CHAME’ Sye Coffee Pack, CHAME’ Sye Coffee Plus

Skincare and Cosmetic Products

Research and Development

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้บริษัทฯ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยคิดค้นนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เน้นการฉีกง่ายและสะดวกสบายต่อผู้บริโภค โดยมีรายละเอียดดังนี้

Product Research and Development

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค โดยศึกษาแนวโน้มตลาดและสำรวจความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ เสาะแสวงหาเทคโนโลยี นวัตกรรมและสิทธิบัตรเพื่อนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความแตกต่างของสินค้าในท้องตลาด

บริษัทฯ มีห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อทดสอบทางกายภาพ ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ก่อนส่งต่อให้โรงงานผลิต และมีการทดสอบความคงตัวระยะยาวของผลิตภัณฑ์เพื่อศึกษาอายุของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งมีบุคลากรและทีมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชา เช่น สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิทยาศาสตร์ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สาขาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เป็นต้น เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีประสิทธิภาพและสามารถทำให้สินค้าเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย มีการจัดตั้งทีมทดสอบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น และทำการสำรวจ ความพึงพอใจของอาสาสมัคร และทดสอบทางประสาทสัมผัสในด้านรสชาติของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

Packaging Research and Development

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เน้นการฉีกง่ายและสะดวกสบายต่อผู้บริโภค โดยเทคโนโลยีการฉีกที่ทำการพัฒนานั้นเป็นการพัฒนาวัสดุของ ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพและการใช้งาน ซึ่งถือเป็นเอกสิทธิ์ของบริษัทฯ ซึ่งใช้ระยะเวลาทดสอบ 1 ปี นอกจากนี้ บริษัทฯ มีทีมนักออกแบบเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างและมีความเป็นเอกลักษณ์เพื่อให้สินค้าภายใต้ตราสินค้า CHAMÉ เป็นที่จดจำต่อผู้บริโภค

ค่าใช้จ่ายสำหรับวิจัยและพัฒนาในปี 2563 ถึงงวด 9 เดือน ปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

2020 2021 9M/2022
Research expenses 0.715 0.131 0.014
Research sample fee 0.536 1.008 1.119
Product development and volunteer testing 0.003 0.001 0.097
Total 1.254 1.140 1.231

Our Brands

บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงอุปสงค์ของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปจากแนวโน้มการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มตั้งแต่ดำเนินการค้นหานวัตกรรม ทำงานวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคทุกกลุ่มได้อย่างครอบคลุม

Brands for dietary supplements and body care products. It is targeted at customers with medium to high purchasing power. Have an interest in health care from effective products. See results and be safe.

Read More

Brands for skincare and cosmetic products. It is aimed at customers with moderate purchasing power. There is a demand for cosmetic and facial care products, with a focus on self-care, cost-effectiveness, and convenience.

Read More