Sustainability Management in Social Dimension

Social Policies and Practices

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม (Good Corporate Citizen) ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสามารถบริหารกิจการให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในสังคมบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบในการดำเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในทุกด้าน

Social Performance

1. พนักงานและแรงงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตั้งแต่การจ้างงานจนถึงการดูแลพนักงานและบุคลากร เพื่อให้พนักงานและบุคลากรทุกคนเกิดความรู้สึกผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกับองค์กร โดยในปี 2563 – 2564 และงวด 9 เดือน ปี 2565 บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านพนักงานที่สำคัญ ดังนี้

การฝึกอบรมพนักงาน

ในงวด 9 เดือน ปี 2565 บริษัทฯ จัดหลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทำงานแก่พนักงานจำนวน 7 หลักสูตร โดยมีจำนวนชั่วโมงอบรมหรือกิจกรรมพัฒนาความรู้เฉลี่ยของพนักงาน 17.86 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

จำนวนชั่วโมงอบรมหรือกิจกรรมพัฒนาความรู้เฉลี่ยของพนักงาน

17.86

ชั่วโมง

ตารางการพัฒนาศักยภาพการทำงาน
2563 2564 9 เดือน ปี 2565
จำนวนหลักสูตร (หลักสูตร) 2 10 7
จำนวนพนักงานที่ได้รับการอบรม (คน) 28 92 107
ชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี (ชั่วโมง) 6.00 24.09 17.86
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ สนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต และดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานหรือลูกจ้างอย่างเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนและจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานต่างๆ ให้เป็นระเบียบ สะดวก ปลอดภัย อีกทั้งยังปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานช่วยกันรักษาความสะอาดสถานที่ทำงานและพื้นที่ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของบริษัทฯ โดยตั้งแต่ปี 2563 - งวด 9 เดือน ปี 2565 บริษัทฯ ไม่พบการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ มีการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของพนักงานโดยการเร่งประสานงานกับทางสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้พนักงานได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างครบถ้วน

2. ลูกค้า

บริษัทฯ พัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นลูกค้ากลุ่มค้าปลีกและผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้ง บริษัทฯ จึงมีการให้ความรู้ทางด้านคุณสมบัติสินค้า และมีการประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงสินค้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ 4P+1 ซึ่งจะช่วยตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าประกอบด้วย

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ 4P+1

3. คู่ค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินการจัดซื้อจัดหาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ตลอดจนบริหารความเสี่ยงและร่วมพัฒนาสินค้าร่วมกับคู่ค้าให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และผลักดันให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าควบคู่ไปกับบริหารจัดการความเสี่ยงคู่ค้า ครอบคลุมปัจจัยด้านคุณภาพสินค้าและบริการ ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยคู่ค้าใหม่ต้องผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ก่อน จึงจะสามารถเข้าร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ได้ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการจัดซื้อจัดหาและเพื่อผลักดันให้เกิดการจัดซื้อจัดหาที่ยั่งยืน

4. ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่อาจสร้างผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบสถานประกอบการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนในประเด็นด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดย บริษัทฯ ได้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนดังนี้

โครงการ “ชาเม่ห่วงใยคนไทย”

เนื่องจากในปี 2563 - 2564 ทั่วโลกประสบปัญหาเรื่องโรคระบาด COVID-19 ทำให้เกิดปัญหาแก่ประเทศไทยและทั่วโลก ทางบริษัทฯ จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ชุด PPE และหน้ากาก Face shield เป็นต้น รวมถึงเจลแอลกอฮอล์ฯ ให้แก่โรงพยาบาลกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ เช่น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลสันทราย เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุข ยะลา มูลนิธิคนตาบอด มูลนิธิบ้านนกขมิ้น กองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นต้น นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ยังได้มอบเจลแอลกอฮอล์ แก่กองบังคับการตำรวจทางหลวงพญาไท และผู้โดยสารที่สถานีขนส่งหมอชิต อีกด้วย