Sustainability Policy and Goals

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของบริษัทฯ คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ พร้อมเสริมสร้างโครงสร้างและระบบบริหารจัดการเพื่อให้บริษัทฯ พัฒนาและเติบโตสู่การเป็นองค์กรที่มั่นคงและยั่งยืน โดยครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรเพื่อถือปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความเที่ยงธรรม ความโปร่งใส ความเอาใจใส่ และความรับผิดชอบในผลการกระทำ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญถึงความเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า แรงงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ให้ความสำคัญต่อสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน สร้างจิตสำนึก ส่งเสริมให้พนักงานดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยพิจารณาถึง

  • มีการนำเอาความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียมาพิจารณาในการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก โดยให้มีความสมดุลกัน
  • มีการประเมินความพร้อม ความชำนาญ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
  • กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ
  • ความสามารถทำกำไร หรือการแข่งขันด้วยการสร้างคุณค่าให้บริษัทฯ และลูกค้า (Value Proposition)
  • ความสามารถในการดำรงอยู่ในระยะยาว (Sustainable) ภายใต้ปัจจัยทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจการและผู้มีส่วนได้เสีย

มุ่งเน้นให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกระดับ มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน จนเป็นวัฒนธรรมดำเนินงานที่คำนึงถึงประโยชน์ที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

สร้างความตระหนักรู้และความรับผิดชอบต่อแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ที่จะสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ จะพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ทางสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงส่งเสริมการดำเนินงานที่รับผิดชอบตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและนำความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย เข้าไปมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน

Sustainability Strategies and Goals