Sustainability Management in Environmental Dimensions

Environmental Policies and Practices

บริษัทฯ กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้า ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องตระหนักว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลภาวะในการทำงานทุกด้านๆ โดยบริษัทฯ จะมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1
บริษัทฯ จะดำเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2
บริษัทฯ จะรณรงค์ให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด และเห็นคุณค่ารวมถึงการกำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานไฟฟ้า และการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ เช่น การใช้กระดาษที่ใช้แล้ว หรือลดการใช้กระดาษ เป็นต้น
3
บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน ผู้บริหาร อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
4
บริษัทฯ จะรณรงค์ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน ตลอดจนการจัดเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงจัดให้มีระบบการรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลทันทีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

Environmental Performance

บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาระบบการทำงานที่ให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่มีความจำเป็น และมีมาตรการสนับสนุนการประหยัดพลังงาน บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน และนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. Energy Management

บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงสำนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานมากขึ้น โดยบริษัทฯ ได้มีการใช้อุปกรณ์สำนักงานที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED เป็นต้น รวมทั้งบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างถูกวิธี และมุ่งมั่นที่จะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน โดยกำหนดนโยบายลดการใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงาน อาทิเช่น ตั้งเวลาเปิด-ปิดระบบปรับอากาศภายในสำนักงานทั้งช่วงพักกลางวันและหลังเลิกงาน ปิดไฟทุกครั้งที่ใช้งานเสร็จ ปิดเครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงานทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จ ใช้บันไดแทนลิฟท์ และเน้นการประชุมสีเขียว (Green meeting) ในการประชุมออนไลน์ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด “ชาเม่เปย์แรง” โดยบริษัทฯ แจกรถ ORA GOOD CAT ให้กับผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ โดยเป็นรถยนต์อนุรักษ์พลังงาน ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานสะอาด

2. Water Management

บริษัทฯ มุ่งมั่นให้พนักงานลดการใช้พลังงานน้ำในสำนักงาน โดยให้ปิดการใช้น้ำเมื่อไม่ได้ใช้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกแก่พนักงาน เพื่อให้ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และไม่ให้เกิดการใช้ทรัพยากรน้ำไปอย่างสิ้นเปลือง

3. Garbage, Waste and Pollution Management

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานลดการใช้วัสดุและอุปกรณ์สำนักงานสิ้นเปลือง และให้มีการนำกลับไปใช้ซ้ำหรือรีไซเคิล เพื่อลดขยะที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

ส่งเสริมให้ลด การใช้กระดาษในกระบวนการทำงานทุกแผนกทั่วทั้งองค์กร โดยเปลี่ยนมาจัดเก็บเอกสารสำคัญในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนการสำเนาเอกสารออกไปภายนอกองค์กร การใช้กระดาษสองหน้าในการพิมพ์งาน รวมถึงการใช้กระดาษรีไซเคิลภายในหน่วยงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษา สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน

ส่งเสริมการพกถุงผ้าหรือกระเป๋าสำหรับใส่ของ แทนการใช้พลาสติก หรือการใช้แก้วน้ำส่วนตัว แทนการใช้แก้วน้ำจากร้านค้า หรือการใช้หลอดกระดาษแทนการใช้หลอดพลาสติก

บริหารจัดการคัดแยกขยะ ขวดพลาสติก ก่อนทิ้งขยะ

จัดหาจาน ถ้วยกระเบื้อง ช้อนโลหะ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ใช้ส่วนกลาง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการคัดเลือกคู่ค้า ทั้งในส่วนบรรจุภัณฑ์และโรงงานผลิต โดยบริษัทฯ จะเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้โรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม (Green industry) จากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อลดการเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

4. Greenhouse Gases Management

บริษัทฯ ได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงมากขึ้น โดยตระหนักถึงปัญหาและมีความมุ่งมั่นในการให้ความร่วมมือ ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างเต็มที่ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ พบว่ากิจกรรมที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คือ การใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแนวทางปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้มีการใช้พลังอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดมาตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศตามแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมดังกล่าว และมีการปิดเครื่องปรับบอากาศในช่วงเวลาพักกลางวันและหลังเลิกงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรณรงค์การเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ หรือการเดินทางร่วมกัน (car pool) ในกรณีปฏิบัติงานภายนอกสถานที่ โดยหากเดินทางเส้นทางเดียวกัน จะใช้รถคันเดียวกัน

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านก๊าซเรือนกระจก เพื่อดำเนินการจัดให้มีมาตรการ และแผนงานการดำเนินงานด้านจัดทำข้อมูลและการเปิดเผยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่า ตลอดจนมุ่งมั่นในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการวางแผนงาน การจัดเก็บข้อมูล และกำหนดเป้าหมายในการจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่างไรก็ดี บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถดำเนินการจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีผู้ทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) หรือผู้ทดสอบที่บริษัทฯ เห็นว่ามีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล รวมทั้งเปิดเผยแนวนโยบายในเรื่องนี้ของคณะกรรมการบริษัทที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมหรือการจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ในอนาคต

5. Environmental Activities
โครงการ “ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ”

บริษัทฯ ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติพร้อมสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์ พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ